ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމް

މިފޯމަކީ އެމްޓީސީސީގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެކިކަހަލަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމެކެވެ. މިފޯމުގައި ވާ މައުލޫމާތު ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށާއި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް މިފޯމު ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ނަމްބަރު ޖެހުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމު ކަމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ހުށަހެޅި ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ގުޅޭނީ ހަމައެކަނި ނަމާއި ނަމްބަރު ހިމަނާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޝަކުވާ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

މައްސަލަ ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ބޭނުންވާނެއެވެ.
މައްސަލަ ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ނަންބަރު ބޭނުންވާނެއެވެ.
ސަކުވާ ހުށައެޅެނީ ކޮންކަމަކާ ގުޅޭގޮތުތްތޯ ޓިކްކޮއްލައްވާ
ޝަކުވާ ހުށައެޅެނީ ކޮން ތާކުންކަން މާރކް ކޮއްލައްވާ
ޝަކުވާ ހުށައެޅޭ ސަބަބު މާރކް ކޮއްލައްވާ
ޝަކުވާ ނުވަތަ ބާވަތް މާރކް ކޮއްލައްވާ

ޝަކުވާގެ ތަފްސީލް

ޝަކުވާގެ ތަފްސީލު ކުރުގޮތަކަށް ހުށައަޅާލައްވާ
ހާދިޘާ ހިގި ގަޑި އާއި ތަން ބަޔާންކޮށްދެއްވާ. މިސާލަކަށް: 16:00، ވިނލިގިލި ފެރީ ޓާރމިނަލް